Historik

FARHULTS BY-OCH MOSSARS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING.

Föreningen bildades 1987 av markägare till den idag kallade ”Bymossen”. Markområdet var vid det tillfället uppdelat i ett drygt tjugotal markskiften med olika ägare. Föreningen bildades som en intresseförening och syftet var, och är ännu idag, att bevara den egenartade markkaraktär som området utgör. Initivtagare var Kjell Nyström och Lennart Olsson, båda bördiga från Farhult. Ordförande i föreningen är idag Magnus Jakobsson och föreningen har med sitt engagemang fått medlemstalet att öka till ca 40, varav 23 är sk samfällighetsägare.

1995 ombildades föreningen från intresseförening till en samfällighetsförening. I samband med detta ändrades ägarbilden för mossen från det tidigare mångskiftet med flera enskilda markägare till en sammanhängande fastighet med föreningen som ägare. Idag är området även på kartan betecknat som ”Bymossen”.

Under årens lopp har föreningen haft en rad olika sammankomster med utomstående experter för olika ämnesområden. Ganska tidigt genomfördes en sk provborrning av Bymossen, för att om möjligt kartlägga den geologiska strukturen. Man fann i provborren spår av snäckor och skal vilket visade på att mossen en gång i tiden, för ca 10 000 år sedan, utgjort en mindre sjö. Mossen var under 1800-talet och i början av 1900-talet en viktig bränslekälla för bygden, än idag ser man tydliga spår efter torvbrytning. Under 1940-50 talet bröts det fortfarande torv i en närliggande mosse, nämligen Långemosse som ligger ett stycke längre bort i området.

Biologer, svampkännare och Länsstyrelsens Naturvårdsenhet och Skogsstyrelsen har besökt föreningen vid ett flertal tillfällen, och med sitt kunnande konstaterat att området med dess säregna biotop bör bevaras i dess ursprungsskick, Inom området har man funnit många intressanta växslag bl.a. Kärrsilja, Missne, Frossört, Lummer och unika arter av ormbunke.

Tidigt väcktes en vision inom föreningen om att återskapa den sjö som en gång låg i området. Efter en rad turer med berörda myndigheter och experter har så denna vision utvecklats till ett faktum. Ett sk viltvatten grävdes 1998 i form av en oregelbunden damm med vikar och öar. Viltvattnet är ca 3000 kvm stort och ligger i den södra delen av mossen. Mossens totala areal är ca 4,5 ha.

Viltvattnet har helt finansierats av medel från föreningens egen kassa. I planerna ligger även en investering av gräskarpar för inplantering i vattnet, deras uppgift blir att hålla vattnet öppet då det annars ganska snart skulle växa igen. Vidare kommer man ev. att plantera in en del växtlighet kring vattnet samt anlägga någon form av bord och bänkar för besökare.

För att understryka vikten av föreningens arbete kan man återge Länsstyrelsens skäl för beslut, när det gäller tillståndet för anläggning av viltvattnet. Följande text är hämtad ur de handlingar som är gällande idag:
Skäl för beslut
Våtmarken ligger inom,
ett område som är av riksintresse för naturvården
ett område som i Malmöhusläns bevarandeprogram för odlingslandskapet klassats i klass 2 av de tre med avseende på naturvärde.
Ett område som i Malmöhusläns våtmarksinventering klassats i klass 3 av fyra med avseende på naturvårdsvärde.
Småvattnet berör inga kända fornlämningar och strider inte mot översiktsplanen.

Föreningen är öppen för alla, och håller årligen ett antal träffar med olika teman.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

 
FREE BLOGGER TEMPLATE BY DESIGNER BLOGS