Hörby kommuns miljöpris

2014-11-27

Med stor glädje och ödmjukhet tackar vi för att ha blivit utsedda till mottagare av Hörby kommuns 2014 års miljöpris för "särkilt förtjänstfull insats i miljöområdet".


Vårt tack gäller också alla eldsjälar i föreningen som under åren har hjälpt till inom vår verksamhet och inte minst de nominerande, Åsa Sandgren m.fl, som har framfört Farhults By och Mossars Samfällighetsförening som möjlig pristagare.

Priset kommer att delas ut den 15 december i samband med kommunfullmäktiges sammanträde som börjar kl. 18 på kommunhuset.

Miljönämndens protokoll kan läsas här >> (s.11)
Läs mera på kommunens hemsida här >>

Skånska Dagbladet 2014 12 17:

Bilder från prisutdelningen:


Höstvandring på bymossen 28 september

Grillkväll i augusti 2014

2014-08-30

Som synes har våra grillkväller blivit väldigt populära och belönas med stor uppslutning och nya medlemmar till föreningen. Tack Mascha för dina fina bilder!


Mobila enheter: klicka här för att se bilder från kvällen!

Grillkväll 06 augusti

Sommarens aktiviteter

2014-06-26

Tack alla som deltog vid gårdagens grillkväll! Det var en fantastisk uppslutning och vi lyckades verkligen pricka in de regnfria timmarna.


Vi planerar för en andra grillkväll den 6 augusti och en höstvandring den 28 september. Skriv gärna in datumen i almanackan redan nu. Mera information kommer att läggas ut efterhand.

Vi önskar er en fortsatt härlig sommar!

Grillkväll på mossen 25 juni

Mossevandring 17 maj 2014

Årsmötesprotokoll 2014

2014-03-14

Protokoll vid ordinarie stämma för Farhults By och Mossars samfällighetsförening, den 28 februari 2014 i Långaröds församlingshem


& 1
Ordförande Kjell Nyström hälsade alla välkomna och förklarade årets stämma öppnad.

& 2
Till ordförande för kvällens stämma valdes Kjell Nyström samt till sekreterare Solweigh Persson.

& 3
Till att justera kvällens protokoll valdes Stig Månsson och Jan Persson.

& 4
Kallelse med föredragningslista har utlysts skriftligt via brev, mail, och socialt media, vilket godkändes av stämman.

& 5
Verksamhetsberättelse för 2013 upplästes av ordförande och godkändes. Föreningen har haft 32 medlemmar/familjer under 2013.

& 6
Genomgång av räkenskaperna samt uppläsning av revisionsberättelse för 2013.

& 7
Stämman beviljade styrelsen och räkenskapsförare ansvarsfrihet för 2013.

& 8
Beslöts att styrelsen ska bestå av 5 ordinarie ledamöter samt 2 suppleanter.

& 9
Val av styrelseledamöter och suppleanter. Ordinarie ledamöter i tur att avgå är Stig Månsson, Crister Persson, Hans Alexandersson. Kvarstående ytterligare 1 år är Kjell Nyström och Anette Parup. Suppleanter i tur att avgå är Solweigh Persson och Astrid Mellbin.  
Avsägelse föreligger från Crister Persson ordinarie samt Solweigh Persson suppleant.
Stämman beslutar omval av Stig Månsson och Hans Alexandersson samt att Astrid Mellbin går upp som ordinare, alla tre för en tid på 2 år.
Till nyval av suppleanter på 1 år väljer stämman Anita Ullman och Kjell Björk.

& 10
Omval av revisor Håkan Mellbin samt nyval av ytterligare en revisor Nils Olsson. Ingen suppleant utsågs av stämman.

& 11
Omval av festkommitté, bestående av Wincent Cedergren, Stig Månsson, Kjell och Lia Nyström, Ingrid och Astrid Mellbin, Crister och Solweigh Persson.

& 12
Stämman beslutade att årsavgiften för 2014 ska vara oförändrad 100:- per medlemsfamilj.

& 13
Ordförande berättade vad "leaderprojektet" hade bidraget till för genomförandet av Torvmossedagen i juni 2013.

& 14
Styrelsen föreslog om intresse finns, så kommer det att anordnas någon grillkväll i sommar vid mossedammens grillplats. Anslag kommer att anslås på torget, affären bageriet samt via bloggen.
& 15
Styrelsen uppmanar de som vill, att lämna mailadress om de har någon, på framlagd lista efter mötet.

& 16
Stämman avslutades med tack och blommor till de avgående styrelseledamöterna och ordförande påbjuder kvällens visning av film och foto från sommarens Torvmossedag 2013, producerad av Kjell-Åke Åsfelt.
Denna film kommer att kunna beställas för en kostnad av 100:- styck via Kjell Nyström.
Därefter upptogs medlemsavgifter samt försåldes lotter till av medlemmarna skänkta vinster.
Kvällens förtäring bestod av thaimat från Noy´s i Önneköp samt bakelser till kaffet från familjen Mellbin.
Kallelse till årsmöte 2014

2014-02-08

Medlemmarna i Farhults by och mossars samfällighetsförening kallas till årsmöte i församlingshemmet i Långaröd fredagen den 28 februari 2014 kl 19.00

ÄRENDEN:

a/  val av ordförande och sekreterare vid stämman
b/  val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet
c/  fråga om stämman blivit behörigen utlyst
d/  styrelsens verksamhetsberättelse
e/  revisorernas berättelse
f/  fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning
g/ besluta om antal ledamöter och suppleanter
h/  val av styrelseledamöter och suppleanter
      I tur att avgå Stig Månsson, Crister Persson och Hans Alexandersson
      Kvarstår ytterligare 1 år Kjell Nyström  och Anette Parup.
     Solweigh Persson och Astrid Mellbin som suppleanter på 1 år.
     Avsägelser föreligger från Crister Persson som styrlseledamot och Solweigh Persson som
     suppleant.
i/  val av två revisorer och suppleanter
j/  val av festkommitté
k/  beslut om årsavgift
l/  ärenden som styrelsen förelägger stämman samt övriga ärenden
m/ stämman avslutas med servering, pris 50 kr

För förplägnadens skull, vill festkommittén att Du senast den 23 feb 2014
meddelar om du kommer. Vinster till lotteriet mottages tacksamt.

VÄLKOMNA !

Ring:     0415/601 36, Kjell eller
              0415/601 52, Wincent


Nya medlemmar är också välkomna!   OBS!
Mejlutskicken har fått fel datum, kommer nytt utskick / sekr, ordf

 
FREE BLOGGER TEMPLATE BY DESIGNER BLOGS