Årsmöte 2017

2017-01-30

Årsmötesprotokoll
Farhults By och Mossars Samfällighetsförening
2017-02-24
Långaröds församlingshem1.     Ordförande Kjell Nyström hälsade de närvarande välkomna samt förklarade mötet för öppnat.

2.     Till mötesordförande valdes Kjell Nyström, till mötessekreterare valdes Anita Ullmann.

3.     Till justerare valdes Stig Månsson och Crister Persson.

4.     Mötet godkände att kallelsen blivit behörigen utlyst.

5.     Ordförande läste upp 2016 års verksamhetsberättelse som godkändes och lades till handlingarna.

6.     Nils Olsson läste upp revisionsberättelsen för 2016 som godkändes och lades till handlingarna - se bilaga.

7.     Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för föregående års förvaltning.

8.     Mötet beslutade att ej förändra antalet ledamöter på 5 ordinarie plus 3 ersättare.

9.     Stig Månsson hade meddelat att vilja avgå som ordinarie ledamot. Ett fyllnadsval på ett år gjordes: Nils Magnus Angantyr. På tvår år omvaldes Anette Parup och Kjell Nyström som fortsätter som ordförande. Kvarstår som ordinarie ledamöter gör Astrid Mellbin och Anita Ullmann. Till suppleanter på ett år omvaldes Kjell-Erik Björk och Hans Alexandersson och nyvaldes Stig Månsson.

10. Till revisorer på ett år omvaldes Nils Olsson och nyvaldes Håkan Eriksson. Till revisorssuppleant på ett år omvaldes Claes Torstensson.

11. Som valberedning valdes på ett år Crister Persson, Eva Grip och Nils Olsson.

12. Till ledamöter i festkommittén på ett år valdes Stig Månsson, Astrid Mellbin, Magnus Jakobsson, Angelika Linné, Margareta Mårtensson, Christer Linneau, Håkan Eriksson och Tina Karlsson. Till sammankallande valdes Astrid Mellbin.

13. Mötet beslutade att årsavgiften förblir oförändrat 100 kr per familj. 

14.  Övriga ärenden:

För 2017 är följande aktiviteter planerade:
   20 maj vårvandring kl. 10
   12 jul grillkväll kl. 16-20 (30-års-jubiléet)
   9 aug grillkväll kl. 18
   24 sep höstvandring kl. 10
   16 dec julgranshuggning kl. 11

Kjell Nyström rapporterade kort om en eventuell ansvarsförsäkring pga olycksrisken i samband med beträdande av isen på dammen. Då den är för kostsam kommer föreningen istället att sätta upp en varningsskylt.

Ingrid och Håkan Mellbin avtackades för sina uppdrag i styrelsen.

15. Ordförande Kjell Nyström tackade medlemmar och styrelsen för det gångna året och avslutade mötet.Långaröd, 2016-02-26 


Anita Ullmann                                    Kjell Nyström
sekreterare                                         ordförande 


Christer Linneau                                 Wincent Cedergren

justerare                                             justerare
 
FREE BLOGGER TEMPLATE BY DESIGNER BLOGS