Protokoll för Årsmöte Farhults By och Mossars Samfällighetsförening 2019-03-01.

2019-04-14Protokoll för
Årsmöte Farhults By och Mossars Samfällighetsförening
2019-03-01. Långaröds församlingshem.
§ 1.  Ordförande Kjell Nyström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2.  Till kvällens ordförande valdes sittande Kjell Nyström och till kvällens sekreterare valdes NM Angantyr.

§ 3.  Till justerare valdes Jan Persson och Håkan Eriksson.

§ 4.  Mötet godkände mötets utlysande.

§ 5.  Ordförande redogjorde för 2018 års verksamhetsberättelse och mötet godkände densamma.

§ 6.  Föreningens kassör, Anette Parup, redogjorde för föreningens ekonomi. Banktillgångar är 33 306 kr och i kassan finns 3 415 kr. Vidare läste Anette upp revisorernas revisionsberättelse som icke hade något att anföra och rekommenderade att bevilja ansvarfrihet för styrelsen. Föreningen har idag 36 medlemshushåll.

§7.   Mötet beslöt att bevilja ansvarsfrihet för 2018 för sittande styrelse.

§8.   Mötet beslutade att antalet styrelsemedlemmar fortsatt skall vara 5 samt att suppleanter skall vara 3.

§9.   Val av ordförande, styrelsemedlemmar
Till ny ordförande på två år valdes Nils Magnus Angantyr
Val av styrelsemedlemmar på två år valdes:
Anette Parup (omval) och Magnus Jacobsson (nyval)
Kvarstående i styrelsen på ett år:
Hans Alexandersson och Håkan Eriksson
Till styrelsesuppleanter valdes:
Margareta Mårtensson (omval), Rick Abbenbroek (omval) samt Leif Tedemalm (nyval).

§10. Till revisorer valdes:
Jan Persson och Klas Torstensson (båda omval)
Till revisorssuppleant valdes Kjell-Erik Björk (omval)
Valberedningen omvaldes enhälligt av mötet

§11. Årets festkommitté omvaldes också och i denna ingår:
Håkan Eriksson, Tina Carlsson, Magnus Jakobsson och hustru Angelica Linné, Christer Lineau, Stig Månsson, Astrid Mellbin samt Margareta Mårtensson (sammankallande).

§12. Mötet beslutade att medlemsavgiften för 2019 fortsatt skall vara 100kr per hushåll.

§13. Övriga frågor:
Mötet godkände styrelsens förslag på aktivitetsdatum för 2019. Dessa är
Vårvandring 25 maj, Grillkväll 1 17 juli, Grillkväll 2 14 augusti, Höst- och svampvandring 22 september och Granhuggning 14 december.

Kjell Nyström informerade om Projekt Mosseutveckling och det arbete som påbörjats av Rick A., NM Angantyr och Kjell Nyström för att söka finansiering av detsamma.

Vidare redogjorde Kjell Nyström för Projekt Sjököpssjön som tyvärr dock står stilla pga av avsaknad av finansiering. Sjököpssjön tillhör nu Kävlingeåns vattenområde.

Mötet förordade avslutningsvis att föreningen skall starta en Facebook-sida genom vilken vi alla kan sprida information och dela händelser och bilder på gemensamma och egna aktiviteter vid Mossen.

Avslutningsvis avtackades Kjell Nyström för hans enastående insatser för föreningen ända från dess grundande till dags dato. Mötets gemensamma förhoppning är att Kjell Nyström fortsatt kommer att vara aktiv och behjälplig i olika frågor även om han inte längre håller i ordförandeklubban.

§14. Mötets ordförande förklarade årsmötet för avslutat.
Årets festkommitté hälsade sedan alla närvarande välkomna till bords för en trevlig avslutning av kvällen.


Långaröd 2019-03-01

___________________________                                         ________________________
Nils Magnus Angantyr, sekreterare                     Kjell Nyström, ordförande


______________________                                __________________________
Jan Persson, justeringsman                                    Håkan Eriksson, justeringsman 
FREE BLOGGER TEMPLATE BY DESIGNER BLOGS