Årsmötesprotokoll 2014

2014-03-14

Protokoll vid ordinarie stämma för Farhults By och Mossars samfällighetsförening, den 28 februari 2014 i Långaröds församlingshem


& 1
Ordförande Kjell Nyström hälsade alla välkomna och förklarade årets stämma öppnad.

& 2
Till ordförande för kvällens stämma valdes Kjell Nyström samt till sekreterare Solweigh Persson.

& 3
Till att justera kvällens protokoll valdes Stig Månsson och Jan Persson.

& 4
Kallelse med föredragningslista har utlysts skriftligt via brev, mail, och socialt media, vilket godkändes av stämman.

& 5
Verksamhetsberättelse för 2013 upplästes av ordförande och godkändes. Föreningen har haft 32 medlemmar/familjer under 2013.

& 6
Genomgång av räkenskaperna samt uppläsning av revisionsberättelse för 2013.

& 7
Stämman beviljade styrelsen och räkenskapsförare ansvarsfrihet för 2013.

& 8
Beslöts att styrelsen ska bestå av 5 ordinarie ledamöter samt 2 suppleanter.

& 9
Val av styrelseledamöter och suppleanter. Ordinarie ledamöter i tur att avgå är Stig Månsson, Crister Persson, Hans Alexandersson. Kvarstående ytterligare 1 år är Kjell Nyström och Anette Parup. Suppleanter i tur att avgå är Solweigh Persson och Astrid Mellbin.  
Avsägelse föreligger från Crister Persson ordinarie samt Solweigh Persson suppleant.
Stämman beslutar omval av Stig Månsson och Hans Alexandersson samt att Astrid Mellbin går upp som ordinare, alla tre för en tid på 2 år.
Till nyval av suppleanter på 1 år väljer stämman Anita Ullman och Kjell Björk.

& 10
Omval av revisor Håkan Mellbin samt nyval av ytterligare en revisor Nils Olsson. Ingen suppleant utsågs av stämman.

& 11
Omval av festkommitté, bestående av Wincent Cedergren, Stig Månsson, Kjell och Lia Nyström, Ingrid och Astrid Mellbin, Crister och Solweigh Persson.

& 12
Stämman beslutade att årsavgiften för 2014 ska vara oförändrad 100:- per medlemsfamilj.

& 13
Ordförande berättade vad "leaderprojektet" hade bidraget till för genomförandet av Torvmossedagen i juni 2013.

& 14
Styrelsen föreslog om intresse finns, så kommer det att anordnas någon grillkväll i sommar vid mossedammens grillplats. Anslag kommer att anslås på torget, affären bageriet samt via bloggen.
& 15
Styrelsen uppmanar de som vill, att lämna mailadress om de har någon, på framlagd lista efter mötet.

& 16
Stämman avslutades med tack och blommor till de avgående styrelseledamöterna och ordförande påbjuder kvällens visning av film och foto från sommarens Torvmossedag 2013, producerad av Kjell-Åke Åsfelt.
Denna film kommer att kunna beställas för en kostnad av 100:- styck via Kjell Nyström.
Därefter upptogs medlemsavgifter samt försåldes lotter till av medlemmarna skänkta vinster.
Kvällens förtäring bestod av thaimat från Noy´s i Önneköp samt bakelser till kaffet från familjen Mellbin.
 
FREE BLOGGER TEMPLATE BY DESIGNER BLOGS