Årsmöte 2013, den 1 mars

2013-02-19


Medlemmarna i Farhults by och mossars samfällighetsförening kallas till årsmöte i församlingshemmet i Långaröd, fredagen den 1 mars kl. 19.00

 

 Ärenden

 

a/ val av ordförande och sekreterare vid stämman
 
b/ val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet
 
c/ fråga om stämman blivit behörigen utlyst
 
d/ styrelsens verksamhetsberättelse
 
e/ revisorernas berättelse
 
f/ fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning
 
g/ besluta om antal styrelseledamöter och suppleanter
 
h/ val av styrelseledamöter och suppleanter
    I tur att avgå Kjell Nyström, Anette Parup och Hans Alexandersson
    Kvarstående ytterligare ett (1) år, Crister Persson och Stig Månsson som ordinarie,
    Solweigh Persson och Astrid Mellbin som suppleanter, ett år
 
i/ val av två revisorer och suppleanter
 
j/ val av festkommitté
 
k/ beslut om årsavgift
 
l/ ärenden som styrelsen förelägger stämman samt övriga ärenden
 
m/ stämman avslutas med servering, pris 50:-
 
För förplägnadens skull, vill festkommittén att Du senast den 24 feb 2013 meddelar om du kommer..
Ring: 0415/601 36  Kjell Nyström
eller   0415/601 52 Wincent Cedergren
 
Nya medlemmar är välkomna!
 
Styrelsen presenterar programförslag till mossedagen den 15 juni 2013 med tema, Torvupptagning m m
 
 
 

 VÄLKOMNA!

 
Vinster till lotteriet mottages tacksamt!

 


 

 
                                                 
 
 
 
FREE BLOGGER TEMPLATE BY DESIGNER BLOGS