Årsmötesprotokoll 2016

2016-05-18

Årsmötesprotokoll
Farhults By och Mossars Samfällighetsförening
2016-02-26
Långaröds församlingshem1.     Ordförande Kjell Nyström hälsade de närvarande välkomna samt förklarade mötet för öppnat.

2.     Till mötesordförande valdes Kjell Nyström, till mötessekreterare valdes Anita Ullmann.

3.     Till justerare valdes Christer Linneau och Wincent Cedergren.

4.     Mötet godkände att kallelsen blivit behörigen utlyst.

5.     Ordförande läste upp 2015 års verksamhetsberättelse som godkändes och lades till handlingarna. Dessutom lästes styrelseprotokollet 2015-06-09 upp, mötet där styrelsen beslutade att bilda Sjököpssektionen - se bilagor.

6.     Ordförande läste upp revisionsberättelsen för 2015 som godkändes och lades till handlingarna - se bilaga.

7.     Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för föregående års förvaltning.

8.     Mötet beslutade att ej förändra antalet ledamöter på 5 ordinarie plus 3 ersättare.

9.     Till suppleanter på ett år omvaldes Kjell-Erik Björk och Manne Granqvist och nyvaldes Hans Alexandersson. Till ordinarie ledamöter på två år omvaldes Stig Månsson och Astrid Mellbin och nyvaldes Anita Ullmann. Kvarstår ytterligare ett år Kjell Nyström, ordförande och Anette Parup.

10. Till revisorer på ett år omvaldes Nils Olsson och Håkan Mellbin. Till revisorssuppleant på ett år omvaldes Claes Torstensson.

11. Till ledamöter i festkommittén på ett år omvaldes Stig Månsson samt Ingrid och Astrid Mellbin och nyvaldes Magnus Jakobsson, Angelina Linné, Margareta Mårtensson och Christer Linneau. Till sammankallande valdes Astrid Mellbin.

12. Mötet beslutade att årsavgiften förblir oförändrat 100 kr per familj. 

13.  Övriga ärenden:

För 2016 är följande aktiviteter planerade:
   28 maj vårvandring kl. 10
   13 jul grillkväll kl. 18
   10 aug grillkväll kl. 18
   25 sep höstvandring kl. 10
   17 dec julganshuggning kl. 11
   dessutom ett slåttergille kring midsommar

Anita lämnade en kort rapport över arbetet med Sjököpssjön, framför allt vad gäller samarbetet med Kävlingeåns vattenråd. Ordförande berättade att Ronny Liljegren har intresse att ingå i styrelsens Sjököpssektion.

14. Ordförande Kjell Nyström tackade medlemmar och styrelsen för det gångna året och avslutade mötet.
  

Långaröd, 2016-02-26
  

Anita Ullmann                                    Kjell Nyström
sekreterare                                         ordförande


Vårvandring 2016


 
FREE BLOGGER TEMPLATE BY DESIGNER BLOGS