Kallelse till årsmöte 2014

2014-02-08

Medlemmarna i Farhults by och mossars samfällighetsförening kallas till årsmöte i församlingshemmet i Långaröd fredagen den 28 februari 2014 kl 19.00

ÄRENDEN:

a/  val av ordförande och sekreterare vid stämman
b/  val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet
c/  fråga om stämman blivit behörigen utlyst
d/  styrelsens verksamhetsberättelse
e/  revisorernas berättelse
f/  fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning
g/ besluta om antal ledamöter och suppleanter
h/  val av styrelseledamöter och suppleanter
      I tur att avgå Stig Månsson, Crister Persson och Hans Alexandersson
      Kvarstår ytterligare 1 år Kjell Nyström  och Anette Parup.
     Solweigh Persson och Astrid Mellbin som suppleanter på 1 år.
     Avsägelser föreligger från Crister Persson som styrlseledamot och Solweigh Persson som
     suppleant.
i/  val av två revisorer och suppleanter
j/  val av festkommitté
k/  beslut om årsavgift
l/  ärenden som styrelsen förelägger stämman samt övriga ärenden
m/ stämman avslutas med servering, pris 50 kr

För förplägnadens skull, vill festkommittén att Du senast den 23 feb 2014
meddelar om du kommer. Vinster till lotteriet mottages tacksamt.

VÄLKOMNA !

Ring:     0415/601 36, Kjell eller
              0415/601 52, Wincent


Nya medlemmar är också välkomna!   OBS!
Mejlutskicken har fått fel datum, kommer nytt utskick / sekr, ordf

 
FREE BLOGGER TEMPLATE BY DESIGNER BLOGS