Årsmöte

2009-03-01

Protokoll vid ordinarie stämma med Farhults By
och Mossars samfällighetsförening den 27 feb. 2009


§ 1.
Stämman öppnades. Ordförande Kjell Nyström hälsade de närvarande
välkomna och förklarade stämman öppnad.

§ 2.
Till ordförande vid kvällens stämma valdes Kjell Nyström och till sekreterare Wincent Cedergren.
§3.
Till justeringsmän att justera protokollet valdes Stig Månsson och
Christer Persson
§4
Skriftlig kallelse med däri upptagen föredragningslista hade sänts ut till stämmans medlemmar. Stämman förklarades behörigen utlyst.
§5
Verksamhetsberättelse för år 2008 upplästes och godkändes av stämman.
§6.
Sammandrag av räkenskaperna och revisionsberättelse för 2008 upplästes.
§7
Stämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelsen och räkenskapsförare för 2008.
§8
Beslöts att styrelsen skall bestå av 5 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter.
§9
Val av styrelseledamöter och suppleanter. I tur att avgå; Kjell Nyström, Anette Parup, Christer Persson, Hans Alexandersson som ordinarie, Kjell-Åke Åsfält och Stig Månsson som suppleanter
Då ingen avsägning förelåg, omvaldes samtliga på föreskriven tid.

§10.
Till revisor valdes Håkan Mellbin och Tage Persson som suppleant.
§11.
Till festkommittén omvaldes Lia o Kjell Nyström, Wincent Cedergren,
Stig Månsson, Ingrid Mellbin och Astrid Mellbin nyvaldes.
§12.
Stämman beslutade att årsavgifter för 2009 skall vara oförändrad
100 kr per familj.

§13.

Vårvandring på mossen blir lördagen den 16 maj 2009 kl. 10.00
och höstvandring lördagen den 5 sep. 2009 kl. 10.00
Skriftlig inbjudan kommer att skickas ut till medlemmar.
§ 14

Förslag om att än en gång genomföra en torvupptagning med fler tillbehör, såsom hästar. enligt gammalt bruk eventuellt skulle arrangeras, samt utökning av dammen västerut.

§15.
Stämman avslutades med lotteri, där vinsterna dels hade inköpts och
dels skänkts av medlemmar. Därefter avåts chili-con-carne med ciabatta-bröd och kaffet dracks med tilltugg av ”dammsugare” och dubbla chockladflarn.
31 medlemmar hade hörsammat kallelsen och deltog i mötet.

Justeras: Vid protokollet

………………………………….. …………………………………….
Kjell Nyström Wincent Cedergren

……………………………………. ………………………………………..
Stig Månsson Christer Persson
 
FREE BLOGGER TEMPLATE BY DESIGNER BLOGS