Protokoll årsmöte 2018

2018-05-07


Hej!
Här kommer Protokollet från vårt Årsmöte som vi höll i Långaröds Församlingshem den 2.a mars 2018.


§ 1     Ordförande Kjell Nyström hälsade samtliga närvarande välkomna och förklarade mötet för öppnat.

§ 2    Kjell Nyström valdes till mötets ordförande och till dess sekreterare valdes Nils Magnus Angantyr.

§ 3    Till justerare valdes Stig Månsson och Astrid Mellbin.

§ 4    Mötet förklarade att man godkände mötets utlysande.

§ 5     Mötets ordförande Kjell Nyström föredrog 2017 års verksamhetsberättelse som godkändes och lades till handlingarna.

§ 6    Föreningens kassör Anette Parup redogjorde för det ekonomiska läget 2017. Därefter läste föreningens revisor upp sin revisionsberättelse för årets ekonomi och föreslog mötet att bevilja föreningens styrelse ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 7     Mötet beslutade om att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för föregående års förvaltning.

§ 8    I frågan om antalet styrelsemedlemmar och suppleanter beslutades att styrelsens antal fortsatt skall vara 5 ledamöter samt 3 suppleanter.

§ 9    Till styrelse för 2018 valdes följande personer:
          Håkan Eriksson på 2 år
          Hans Alexandersson på 2 år
          Nils Magnus Angantyr omval på 2 år
          Anette Parup kvar 1 år
          Kjell Nyström kvar 1 år
          Margareta Mårtensson, suppleant
          Magnus Jacobsson, suppleant
          Rick Abbenbroek, suppleant

§ 10  Till revisorer valdes:
          Jan Persson, Klas Torstensson och till revisorssuppleant Kjell-Erik Björk. 

§ 11   Till årets festkommitté valdes:
          Håkan Eriksson, Tina Carlsson, Magnus Jakobsson med sambo Angelica Linné, Christer Lineau, Stig Månsson, Astrid Mellbin samt Margareta Mårtensson som också är sammankallande.

§ 12   Mötet beslutade om medlemsavgiften för 2018 och att den fortsatt skulle vara 100 kr per hushåll/familj.

§ 13   Under övriga ärenden föredrog Kjell Nyström om möjligheten att bygga ett vindskydd vid Mossens grillplats samt rusta upp naturstigen i området. Som finansiering finns möjligheten till bidrag upp mot 90 % av kostnaden upp till taket 100 000 kr. Förslag och ritningar lades ut till närvarande vid mötets påseende. Inget beslutades i frågan men den kommer att tas upp vid nästa styrelsemöte.
         
Mötet fastslog och godkände också årets aktivitetslista som är:
26/5      Vårvandring med samling kl. 10.00. Kommer eventuellt att ändras p.g.a. krock med Cykeltrampet i Önneköp

11/7       Grillkväll från kl. 18.00.

8/8       Grillkväll från kl. 18.00.

23/9      Höstvandring med Tema Svamp. Samling kl. 10.00.

15/12     Julgranshuggning kl. 11.00.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

 
FREE BLOGGER TEMPLATE BY DESIGNER BLOGS